Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden GrowWizzKid B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die via een door GrowWizzKid georganiseerd verkoopsysteem een aanvraag indient of ontvangt voor iedere aanbieding, offerte, order of orderbevestiging van GrowWizzKid of op andere wijze daadwerkelijk of mogelijk een overeenkomst sluit met GrowWizzKid betreffende de producten (ii) gebruik maakt van de producten van GrowWizzKid, ongeacht of deze ook daadwerkelijk een klant is van GrowWizzKid en/of (iii) een licentie verkrijgt van GrowWizzKid op (een) lesconcept(en).

GrowWizzKid: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GrowWizzKid B.V. (inclusief haar licentiegevers) h.o.d.n. GrowWizzKid, (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnmond te Rotterdam onder nummer 71505563).

Licentie: een overeenkomst tussen GrowWizzKid en afnemer waarbij GrowWizzKid aan afnemer een licentie verleent met betrekking tot (basis)lessen.

Lesmethode: een compleet leerconcept, digitaal aangeboden via de website(s) van GrowWizzKid, met de mogelijkheid om gedrukte of geprinte exemplaren van printbestanden te ontvangen.

Website GrowWizzKid: de website van GrowWizzKid, www.growwizzkid.nl en alle onderliggende en gelinkte websites van GrowWizzKid.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen afnemer en GrowWizzKid waarbij in het kader van een door de onderneming GrowWizzKid georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of verlening van licenties op de lesmethoden tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Partijen: aanduiding van contractspartijen GrowWizzKid en afnemer gezamenlijk.

Producten: het gebruik van diensten door de afnemer en/of de verkoop of levering van producten door GrowWizzKid aan afnemer. Onder ‘producten’ wordt verstaan alle delen of materialen die onderdeel van de lesmethode vormen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: werkbladen of logboeken, bronnenboeken, naslagwerken, apps of fysieke materialen voor proeven of andere fysieke hulpmiddelen zoals de verbruiksartikelen en het GrowWizzKid systeem die ter ondersteuning van de lesmethode beschikbaar zijn. Onder ‘producten’ valt ook alle informatie zoals gegevensbestanden, geschreven tekst, software, muziek, audiobestanden of ander geluid, foto’s, video’s of andere beelden die kunnen worden beschouwd als onderdeel van de producten.

Systeemeisen: de minimale eisen van de hardware, software en telecommunicatie- en internetverbindingen waaraan afnemer dient te voldoen opdat hij deugdelijk gebruik kan maken van de producten en/of lesmethoden. Integraal onderdeel van de systeemeisen zijn alle nodige maatregelen die afnemer dient te treffen teneinde hardware, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de afnemer, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders, orderbevestigingen, overeenkomsten – al dan niet op afstand – met afnemer met betrekking tot de producten en/of licenties op de lesmethoden.

2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat een bestelling telefonisch wordt geplaatst, kan de afnemer de algemene voorwaarden via de site van GrowWizzKid bekijken of kosteloos opvragen.

2.3 Elk gebruik van de producten en/of lesmethoden vereist de voorafgaande aanvaarding van de algemene voorwaarden door de gebruiker en het gebruik van producten en/of lesmethoden, zonder aanvaarding is niet toegestaan.

2.4 Aanvaarding van de algemene voorwaarden wordt gedaan (i) door op akkoord of accepteren te klikken, althans waar deze optie beschikbaar is gesteld door GrowWizzKid in een gebruikersinterface voor producten via de webshop en/of de licentie op lesmethoden, (ii) door de schriftelijke aanvaarding of (iii) door feitelijk gebruik van producten en/of lesmethoden.

2.5 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wel onverkort van kracht.

2.6 GrowWizzKid behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien een wijziging in de algemene voorwaarden een tegenstrijdigheid bevat ten opzichte van de algemene voorwaarden zoals die golden bij het plaatsen van de bestelling, kan de afnemer zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. In geval van doorlopende licenties, geldt tot de vervaldatum van de licentie de toepasselijke bepaling die voor de afnemer het meest gunstig is. Als de licentie een nieuwe verlengingstermijn ingaat en de afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid de licentie op te zeggen, zijn de nieuwe voorwaarden van kracht.

2.7 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden en het bepaalde in een overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

2.8 De afnemer kan zich niet beroepen op het feit dat deze algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien GrowWizzKid dezelfde algemene voorwaarden eerder aan afnemer ter hand heeft gesteld en/of hiernaar heeft verwezen.

2.9 Alle offertes, aanbiedingen e.d. van GrowWizzKid zijn vrijblijvend voor GrowWizzKid en kunnen te allen tijde worden herroepen door GrowWizzKid, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Artikel 3 Plaatsen bestelling

Afnemers kunnen bestellingen plaatsen via alle door GrowWizzKid georganiseerde verkoopkanalen. Dit betekent dat afnemers (i) direct bij GrowWizzKid bestellen of (ii) via een tussenhandelaar of schoolleverancier.

Artikel 4 Uitsluiting garanties

4.1. GrowWizzKid spant zich ervoor in dat de producten en/of lesmethoden voldoen aan de overeenkomst, maar GrowWizzKid geeft geen garantie dat (i) gebruik door de afnemer van de producten en/of lesmethoden zal voldoen aan gebruikerseisen en systeemeisen, en/of vrij is van gebreken, (ii) de informatie die afnemer heeft gekregen als gevolg van het gebruik van de producten en/of lesmethoden nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn, en (iii) gebreken in de werking of functionaliteit van lesmethoden te allen tijde zal worden gecorrigeerd.

4.2 GrowWizzKid streeft ernaar om de afbeeldingen en beschrijvingen in het aanbod zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. GrowWizzKid garandeert niet dat de lessen en/of producten die op de afbeeldingen ten aanzien van de lessen en producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren lessen of producten.

4.3. Elk materiaal gedownload of op andere wijze verkregen door het gebruik van de producten en/of lesmethoden, gebeurt op risico van de afnemer en de afnemer is als enige verantwoordelijk voor enige schade aan zijn computersystemen of andere apparatuur of verlies van gegevens dat voortvloeit uit het downloaden van dergelijk materiaal.

4.4. Tenzij anders overeengekomen, houdt de informatie die afnemer verkregen heeft van GrowWizzKid in het kader van de producten en/of lesmethoden, geen garantie in.

4.5. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, worden alle garanties met betrekking tot de producten en/of lesmethoden, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies, volledigheid, afgewezen.

4.6 Is de afnemer van mening dat GrowWizzKid in gebreke blijft, volgt de afnemer de klachtprocedure zoals hieronder beschreven.

Artikel 5 Prijzen en betalingen

5.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij expliciet anders is vermeld. Voor producten geldt dat verzendkosten exclusief zijn, tenzij expliciet anders is vermeld in het aanbod.

5.2 Voor aflevering van producten en licenties op bezorgadressen in het buitenland worden mogelijk hogere administratie- of verzendkosten berekend dan in Nederland. Dit wordt, indien van toepassing, expliciet genoemd op de bestelpagina of door klantenservice bij plaatsing van de bestelling door de afnemer.

5.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van aangeboden producten en/of verlening van licenties niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven, of andere wettelijke regelingen of bepalingen. In geval van licenties die na de eerste termijn automatisch worden verlengd, behoudt GrowWizzKid zich wel het recht voor om in vervolgtermijnen een reguliere prijswijziging door te voeren. Eventuele prijswijzigingen worden altijd minimaal 2 maanden van te voren gecommuniceerd via de website van GrowWizzKid . Afnemers van een licentie die na verstrijken van de eerste termijn in prijs is verhoogd, kunnen zich tot de vervaldatum van hun licentie beroepen op de licentieprijs zoals die gold bij afsluiting van de licentie. Als de licentie na deze vervaldatum een nieuwe verlengingstermijn is ingegaan en de afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de licentie op te zeggen, is de nieuwe licentieprijs van kracht.

5.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Afhankelijk hiervan geschiedt betaling aan GrowWizzKid of aan de tussenhandelaar of schoolleverancier. Verder kunnen aan een bestelling nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van GrowWizzKid.

5.5 Betaling van een licentie geschiedt voorafgaand aan elke licentieperiode op een manier die de afnemer heeft geaccepteerd bij het plaatsen van de bestelling (factuur). Voor de vervolgtermijnen van de licentie ontvangt de afnemer op dezelfde wijze een factuur.

5.6 Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht.

5.7 Indien de betaling van een licentie en/of product ook na aanmaning niet ontvangen is, is GrowWizzKid gerechtigd de licentie eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook is GrowWizzKid dan gerechtigd om eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen en producten te vorderen.

Artikel 6 Gebruik van producten en lesmethoden

6.1. De afnemer stemt ermee in dat hij alle producten en/of lesmethoden alleen voor doeleinden gebruikt die zijn toegestaan (i) op grond van deze algemene voorwaarden (ii) een overeenkomst of (iii) de toepasselijke wet- of regelgeving.

6.2. De afnemer garandeert dat alle informatie die hij aan GrowWizzKid heeft doen toekomen in het kader van de registratie van een account, te allen tijde volledig, correct en up-to-date is.

6.3. Anders dan door middel van de interface van GrowWizzKid, zal de afnemer geen toegang verkrijgen – of een poging hiertoe doen – tot de producten en/of lesmethoden.

6.4. De afnemer zal geen activiteiten ondernemen die een belemmerende of verstorende werking hebben op (i) de producten en/of lesmethoden of (ii) de servers en netwerken die zijn verbonden aan de producten en/of lesmethoden.

6.5. De afnemer is verantwoordelijk voor (i) handhaving van vertrouwelijkheid van de toegangscodes die horen bij het account die wordt gebruikt om de producten en/of lesmethoden in te zien en (ii) alle activiteiten die plaatsvinden onder de account(s).

6.6. Afnemer stelt GrowWizzKid onmiddellijk schriftelijk in kennis als afnemer zich bewust wordt van onbevoegd gebruik van een van de wachtwoorden of account(s).

6.7 Afnemer staat ervoor in dat hij voor ieder gebruik van de producten en/of lesmethoden voldoet aan de systeemeisen.

6.8. Elk gebruik van (een deel van) de producten en/of lesmethoden is voor eigen risico van de afnemer. De producten en/of lesmethoden worden geleverd “as is” en “zoals beschikbaar”.

Artikel 7 Licenties op lesmethoden

7.1 Nieuwe licenties kunnen op ieder moment ingaan.

7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de licentieovereenkomst, verleent GrowWizzKid aan de afnemer een persoonlijke, niet exclusieve, niet overdraagbare, en in tijdsduur beperkte licentie (= gebruiksrecht) voor het gebruik van een fysieke of digitale uitgave van een (of meer) lesmethoden.

7.3 Kortingsaanbiedingen zijn alleen mogelijk indien de nieuwe afnemer het afgelopen half jaar geen licentie heeft gehad op het product in kwestie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting.

7.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de afnemer niet bevoegd om gebruiksrechten c.q. sublicenties aan derden te verlenen.

Artikel 8 Duur van de licentie

8.1 Een licentie wordt aangegaan voor de in het aanbod vermelde periode en wordt daarna – behoudens beëindiging (zie artikel 9) – jaarlijks automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in het schriftelijke aanbod.

8.2 De verlengingstermijn bedraagt bij elk opvolgend jaar van een licentie steeds  maximaal één jaar tenzij er sprake is van afkoop voor een gebruiksperiode van acht jaar (conform  artikel 8.3) of de licentie wordt beëindigd in overeenstemming met artikel 9. Informatie over de looptijd van de licentie wordt verstrekt in het aanbod en kan ook altijd worden opgevraagd via de klantenservice.

8.3 In geval van een licentie op een digitale uitgave is het mogelijk de gebruiksrechten af te kopen voor de aangegeven gebruiker(sgroep) gedurende een periode van acht jaar tegen een in de aanbieding overeengekomen korting.

Artikel 9 Beëindiging van een licentie

9.1. Een licentie kan gedurende het eerste jaar niet tussentijds worden opgezegd door de afnemer. Na afloop van het eerste licentiejaar, kan de afnemer jaarlijks opzeggen. De opzegging moet minimaal een maand voor het verstrijken van de contractstermijn plaatsvinden. De opzegging kan plaatsvinden door een bericht te sturen aan de klantenservice van GrowWizzKid of de tussenhandelaar of schoolleverancier. Dit kan per post of per e-mail. Een licentie wordt dan beëindigd aan het einde van de licentieperiode.

9.2 GrowWizzKid behoudt zich het recht voor om een licentie  op te zeggen met een opzegtermijn van 90 dagen voor het einde van de licentieperiode. Zij heeft in dit geval de plicht om afnemers van een licentie hier tijdig schriftelijk over te informeren. GrowWizzKid is na opzegging niet verplicht nog verdere leveringen uit te voeren.

9.3. De licentieovereenkomst eindigt voor het overige indien beide partijen schriftelijk instemmen met de beëindiging van de licentieovereenkomst.

9.4. Indien de licentieovereenkomst om welke reden dan ook eindigt, verplicht de afnemer zich het gebruik te staken en gestaakt te houden.

9.5. Ingeval van faillissement van de afnemer heeft GrowWizzKid het recht de verstrekte licentie met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 10 Levering en bezorging

10.1 De in het kader van de overeenkomst(en) geleverde producten (roerende zaken) blijven eigendom van GrowWizzKid totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met GrowWizzKid gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Hieronder valt volledige betaling door de afnemer aan GrowWizzKid.

10.2 GrowWizzKid neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het uitvoeren van de bestelling en de levering en bezorging van producten en verlening van licenties. Indien een product onverhoopt niet op tijd of beschadigd is aangekomen, neemt de afnemer contact op met de klantenservice.

10.3 In geval van een wijziging van het bezorgadres (e-mailadres) van een licentie, informeert afnemer GrowWizzKid 3 weken voor de ingangsdatum over de adreswijziging via een e-mail of brief. Indien GrowWizzKid de adreswijziging later ontvangt, kan GrowWizzKid niet instaan voor ongestoorde voortzetting van de licentie.

10.4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal GrowWizzKid zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende producten blijft het herroepingsrecht (zie artikel 11) van kracht. De kosten van de retourzending zijn bij een vervangend product voor GrowWizzKid. Als GrowWizzKid geen vervangend product kan leveren, krijgt de afnemer daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De afnemer krijgt in dit geval het betaalde bedrag teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.

10.5 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de afnemer over op het moment waarop de producten (roerende zaken) in de macht van de afnemer worden gebracht.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

11.1 GrowWizzKid is en blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten  die verbonden zijn aan of voortvloeien uit de producten en/of lesmethoden, ongeacht of deze rechten geregistreerd zijn of niet, en waar in de wereld deze rechten ook bestaan (“intellectuele eigendomsrechten”). Een overeenkomst, welke dan ook, tussen GrowWizzKid en afnemer houdt in geen geval overdracht van intellectuele eigendomsrechten in.

11.2 Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze algemene voorwaarden of anderszins schriftelijk overeengekomen met GrowWizzKid, is de afnemer niet gerechtigd enig onderdeel van de producten en/of lesmethoden alsmede de intellectuele eigendomsrechten hierop te (her)gebruiken c.q. te exploiteren.

11.3 Afnemer is het niet toegestaan om (verwijzingen naar) intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrecht-of merkaanduidingen) die zijn vervat in de producten en/of lesmethoden te verwijderen, onleesbaar te maken of te veranderen.

11.4  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GrowWizzKid, zal afnemer de naam en/of logo van GrowWizzKid en/of de namen van de werknemers van GrowWizzKid niet gebruiken in publicaties en/of advertenties of anderszins.

Artikel 12 Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming

12.1 De afnemer is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ (in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) voor de verwerking van persoongegevens binnen het leermiddel en schakelt de GrowWizzKid in als ‘Verwerker’ (in de zin van de AVG) op grond van de verwerkersovereenkomst.
12.2 Als Verwerkersovereenkomst tussen de GrowWizzKid en afnemer geldt de Model Verwerkersovereenkomst 3.0 van het landelijke Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, Leermiddelen en Toetsen.
12.3 De Verwerkersovereenkomst en de bijlagen bij de Verwerkersovereenkomst maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.
12.4 GrowWizzKid onderschrijft het Privacyreglement voor het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen binnen leermiddelen PO/VO van haar brancheorganisatie GEU.

Artikel 13 Klachtenregeling en geschillen

13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omgeschreven per e-mail of brief worden ingediend bij GrowWizzKid, zo snel mogelijk nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

13.2 Klachten die op deze wijze zijn ingediend bij GrowWizzKid worden voor zover mogelijk binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laat GrowWizzKid dit binnen 30 dagen weten, met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.3 GrowWizzKid wil adequaat en zorgvuldig omgaan met klachten van afnemers. Indien de afnemer van mening is dat GrowWizzKid deze doelstelling niet waarmaakt, stelt de directie het op prijs wanneer de afnemer schriftelijk contact met haar opneemt. De contactgegevens van de directie zijn vindbaar via de website van GrowWizzKid.

13.4 Tenzij hiervan is afgeweken in deze algemene voorwaarden, vinden opschorting en ontbinding van een overeenkomst tussen GrowWizzKid en afnemer plaats overeenkomstig de wet. GrowWizzKid heeft in ieder geval het recht een overeenkomst met de afnemer onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 GrowWizzKid sluit, behoudens opzet of grove schuld, iedere aansprakelijk uit voor schade ontstaan ten gevolge van of in verband met leveringen van producten en diensten en toepassingen daarvan die GrowWizzKid in opdracht van de afnemer en voor diens rekening en risico uitvoert.

14.2 Partijen kunnen alleen aanspraak maken op vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 ter zake van een toerekenbare tekortkoming indien de benadeelde partij de tekortschietende partij door middel van een schriftelijke kennisgeving in gebreke stelt en nakoming binnen de gestelde termijn uitblijft. De verplichting tot ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel reeds blijvend onmogelijk is.

14.3 GrowWizzKid is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik door afnemers van enig door GrowWizzKid geleverd product en/of als gevolg van het gebruik van een lesmethode uit hoofde van de licentie, tenzij GrowWizzKid aansprakelijk is op grond van de wet. Dit betekent evenzeer dat GrowWizzKid niet aansprakelijk is voor enige schade die het gevolg is van het niet voldoen aan de systeemeisen.

14.4 GrowWizzKid is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Hieronder wordt in ieder geval verstaan winstderving of gemiste besparingen.

14.5 GrowWizzKid is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van GrowWizzKid gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van GrowWizzKid, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van GrowWizzKid, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

14.6 Indien wettelijk toegestaan, is GrowWizzKid niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van producten en/of lesmethoden is ontstaan en die niet binnen bekwame tijd na openbaring schriftelijk aan GrowWizzKid is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal GrowWizzKid de afnemer op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is afnemer niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat GrowWizzKid aan afnemer verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen GrowWizzKid en afnemer. De productvoorwaarden, waaronder ook valt licentieprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

14.7 GrowWizzKid is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de afnemer, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan GrowWizzKid toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van GrowWizzKid is beperkt tot het bedrag dat per geval of samenhangende reeks van gevallen in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De schadebeperking in dit artikel geldt ook voor die gevallen waarin de afnemer schade lijdt door toedoen van derden die in het kader van de uitvoering van een opdracht door GrowWizzKid zijn ingeschakeld.

14.8 GrowWizzKid heeft te allen tijde het recht om de door haar, dan wel de afnemer te lijden schade te beperken of ongedaan te maken.

14.9 De Afnemer is aansprakelijk voor direct en indirecte schade aan GrowWizzKid of aan door GrowWizzKid in het kader van de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die het gevolg is van of samenhangt met de aanwezigheid van GrowWizzKid BV en de genoemde derden op het terrein van de Klant, zulks met uitzondering van schade die door GrowWizzKid dan wel de genoemde derden zou zijn veroorzaakt door eigen opzet of grove schuld.

Artikel 15 Vrijwaring

15.1 De afnemer vrijwaart GrowWizzKid voor alle aanspraken van derden met betrekking tot schade of verliezen die voortvloeien uit een overeenkomst c.q. ieder gebruik van (een deel van) de producten en/of lesmethoden, waar en voor zover dergelijke schade of verliezen worden veroorzaakt door nalatigheid van de afnemer, met inbegrip van (een van) haar agenten, werknemers, deelnemingen of andere partijen die de toegang tot of anderszins profiteren van het gebruik van de producten en/of lesmethoden door of via de afnemer verkrijgen, bijvoorbeeld als gevolg van het niet voldoen aan de systeemeisen.

15.2 Indien GrowWizzKid uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden GrowWizzKid zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is GrowWizzKid, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van GrowWizzKid en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 16 Geheimhouding

Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (rechterlijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.

Artikel 17 Overige bepalingen

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

17.2 Het is de afnemer niet toegestaan rechten en verplichtingen van een overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GrowWizzKid. Aan het geven van schriftelijke toestemming kan GrowWizzKid voorwaarden verbinden.

17.3 Onder meer de artikelen met betrekking tot aansprakelijkheid, vrijwaring, geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten en geschillenbeslechting blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van een overeenkomst tussen GrowWizzKid en afnemer.

17.4 Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

17.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

17.6 In geval van eventuele geschillen is de rechtbank te Rotterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

17.7 Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2019. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde algemene voorwaarden.

 

Versie 1 januari 2019

© GrowWizzKid BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam