21st century skills

De 21e eeuwse vaardigheden in de methode GrowWizzKid

De 21e eeuwse vaardigheden staan voor elf competenties die leerlingen voorbereiden op een steeds veranderende toekomst vol technologie en digitalisering. De nadruk is verschoven van weten, naar leren hóe je iets te weten komt. Kennisontwikkeling wordt gestimuleerd, met een leerkracht die begeleidt in plaats van alleen informatie over brengt. Einddoelen zijn minder belangrijk, centraal staat nieuwe kennis en hoe deze toe te passen in verschillende situaties.

In de lesmethode van GrowWizzKid (GWK) zijn competenties geïntegreerd op een natuurlijke en logische manier aan de hand van de groeicyclus van gewassen en (de herkomst) van gezonde voeding. In elk thema komen er verschillende vaardigheden aan bod, waardoor de 21e eeuwse vaardigheden als een rode draad door onze methode lopen.

Communiceren

Met GWK leren kinderen nadenken over hun eigen boodschap, maar ook luisteren naar het verhaal van iemand anders. Elke dag weer leren kinderen aan de hand van de lessen effectief en efficiënt informatie overbrengen en ontvangen. Bij verschillende thema’s van GWK wordt er aan het eind een presentatie of demonstratie gegeven voor de klas, ouders of de school. Leerlingen luisteren naar elkaar, reflecteren en geven feedback op elkaar. Ook komen er verschillende gesprekstechnieken aan bod, bijvoorbeeld door eigen onderzoek te verdedigen of in discussie te gaan over een bepaalde manier van handelen.

Kritisch denken

Soms heeft een vraag maar één antwoord, soms zijn er wel honderd antwoorden mogelijk. Hoe vorm je nou zelfstandig en weloverwogen een eigen mening als dit het geval is? Door de onderzoekende houding die GWK gestimuleert, leren leerlingen informatie op waarde te schatten en op basis hiervan eigen conclusies te trekken. Informatieverstrekking door de leerkracht is maar een klein gedeelte, leerlingen gaan vooral zelf op onderzoek uit en ontwikkelen zo eigen kennis. Door in gesprek te blijven met klasgenootjes wordt stilgestaan bij andere meningen en visies en wordt geleerd deze mee te nemen in het leerproces.

Samenwerken

Elkaar helpen en aanvullen tot je samen tot een doel komt. Bij veel lessen, bijvoorbeeld bij het zaaien van gewassen, werken leerlingen samen om tot het beste eindresultaat te komen. Soms in tweetallen of in grotere groepen. Zo verdelen ze niet alleen de verzorging van gewassen, maar ook de bijbehorende onderzoeken, vragen en experimenten. Leerlingen ervaren zo dat hulp en feedback vragen vanzelfsprekende handelingen zijn die je helpen om verder te komen. Zo leren zij elkaars talent te waarderen en deze optimaal in te zetten tijdens de lessen.

Creatief denken

GrowWizzKid creëert een rijke leeromgeving door de gehele omgeving erbij te betrekken, van moestuin tot teeltsysteem en de natuur in de omgeving zelf. Zo worden leerlingen optimaal gestimuleerd om nieuwe ideeën te bedenken. De toekomst vraagt om steeds creatievere oplossingen en out-of-the-box ontstaan soms de meest innovatieve ideeën, zoals complexe irrigatiesystemen of duurzame initiatieven die bijdragen aan de schoolomgeving. Leerlingen ervaren dat er ruimte is voor fouten en dat deze worden gezien als leermomenten, wat een ondernemende en onderzoekende houding motiveert.

Problemen oplossen

Het zoeken naar oplossingen – creatief of conservatief – hoort bij de dagelijkse maatschappij. Bij GWK is het traject om tot een oplossing te komen, veelal belangrijker dan de oplossing zelf. De meeste lessen bevatten vragen waardoor kinderen oefenen met het zien en benoemen van problemen, oorzaken en oplossingen. Gezonde of duurzame keuzes worden makkelijker als leerlingen zelf kunnen beargumenteren waarom iets de juiste keuze is. Zo worden uiteindelijk patronen gevormd die gebaseerd zijn op kennis en vaardigheden.

Zelfregulering

Leerlingen leren zelfstandig handelen, leervermogen opbouwen en daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen. Met GWK worden vaardigheden aangeleerd op een logisch manier, passend bij de actualiteit en de belevingswereld van het kind. Elk jaar worden deze vaardigheden verdiept waardoor kinderen uiteindelijk zelf doelen kunnen stellen op basis van eerdere ervaringen. Leerkrachten hebben een veelal coachende rol, waarbij zij in de gaten houden dat de gestelde doelen realistisch zijn. Zelfreflectie wordt in veel lessen meegenomen om zo lering te trekken voor de volgende taken of doelen.

Computational thinking

Meerdere vaardigheden vallen hieronder, waarbij digitale toepassingen worden gebruikt om tot oplossingen te komen. Met de lessen van GWK doen leerlingen zelfstandig onderzoek met behulp van een heel scala aan media. Om vragen te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om kritisch te kijken naar informatie, en hierbij eigen kennis en ervaringen te gebruiken. Technologische hulpmiddelen worden ingezet om informatie te produceren, te presenteren en te begrijpen. Door doorlopende implementatie van deze processen, leren leerlingen – in een steeds veranderende context – de beste stappen op oplossingsgericht te denken.

Informatievaardigheden

Met de hoeveelheid (incorrecte) informatie die je tegenwoordig kunt vinden, wordt het extra belangrijk om juiste en onjuiste informatie van elkaar te kunnen scheiden. Met GWK onderzoeken leerlingen zelf hoe objectief ingewonnen informatie nou eigenlijk is, en hoe en óf deze informatie gebruikt en toegepast kan worden. Eigen onderzoeksvragen worden geformuleerd en conclusies worden gedeeld en besproken met klasgenoten om ook gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen.

Sociale en culturele vaardigheden

Samen telen en verzorgen, maar vooral samen eten, overbrugt verschillende culturen. Door van elkaar te leren en kennis te hebben van elkaars normen, waarden en opvattingen wordt er effectief geleerd om te communiceren en om te leren gaan met mensen van allerlei achtergronden. GWK stimuleert kinderen zich te verplaatsen in elkaar zodat zij zich kunnen handhaven in verschillende sociale en culturele situaties.

Mediawijsheid

Door het motiveren van kennisontwikkeling, eigen vaardigheden en eigen effectiviteit, leert GWK leerlingen kritisch te kijken naar de wereld. De snel veranderende maatschappij vol met nieuwe ontwikkelingen vraagt om het integreren van nieuwe technologieën in de lessen. Niet alleen om goed te functioneren in deze tijd, maar ook om deel uit te maken van de samenleving. Daarnaast wordt geleerd hoe content geproduceerd wordt, als voorbereiding op verschillende werkvelden.

ICT basisvaardigheden

Leerlingen doen kennis op door middel van eigen onderzoek op verschillende media, zoals laptops, computers en tablets. Vanuit de online omgeving van GWK navigeren leerlingen over de website of andere webpagina’s om zo tot de antwoorden te komen op de vragen die zij hebben. Ook wordt de computer ingezet voor presentaties, creatieve filmpjes of om data te verzamelen en deze te analyseren.