Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gygga Innoventures B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Gygga Innoventures BV: de opdrachtnemer (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnmond te Rotterdam onder nummer 24448914.

2. De Klant: een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die Gygga Innoventures BV inhuurt voor het verrichten van een bepaalde Opdracht.

3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen de Klant en Gygga Innoventures BV waarbij Gygga Innoventures BV zich verbindt om in opdracht en voor rekening van de Klant bepaalde werkzaamheden uit te voeren of producten te leveren zoals schriftelijk in de opdrachtbevestiging beschreven.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Elke rechtsbetrekking tussen Gygga Innoventures BV en de Klant wordt met uitzondering van dwingendrechtelijke wetsbepalingen uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Van de bepalingen van deze algemene voorwaarden kan bij uitsluiting schriftelijk worden afgeweken.

3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig blijken of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gygga Innoventures BV en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

4. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere voorwaarden van Gygga Innoventures BV en haar rechtsvoorgangers, welke eerdere voorwaarden als vervallen worden beschouwd. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt door Gygga Innoventures BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanvang en duur van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Gygga Innoventures BV en de Klant ondertekende overeenkomst of opdrachtbevestiging door Gygga Innoventures BV retour is ontvangen.

2. De schriftelijke bevestiging van de Opdracht bevat een duidelijke omschrijving van de inhoud van de Opdracht en de prijs of het tarief waarvoor de diensten of producten worden geleverd.

Artikel 4 Beëindiging van de overeenkomst

1. Gygga Innoventures BV heeft het recht de Opdracht met de Klant met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst of sommatie te ontbinden, indien:

a. De Klant één of meer van de overeengekomen betalingstermijnen niet nakomt, dan wel anderszins toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de

overeenkomst met Gygga Innoventures BV;

b. Door derdenbeslag wordt gelegd op zaken en/of vermogensrechten van de

Klant;

c. De Klant in staat van faillissement is verklaard, dan wel de wettelijke

schuldsaneringsregeling op de Klant van toepassing is verklaard;

d. De Klant (voorlopig) surséance van betaling heeft aangevraagd;

e. De Klant overlijdt, dan wel indien de Klant een rechtspersoon is, wanneer deze rechtspersoon wordt ontbonden of haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt;

f. Gygga Innoventures BV door overmacht de overeenkomst niet langer kan nakomen.

2. Van de ontbinding van de Opdracht wordt door Gygga Innoventures BV schriftelijk aan de Klant mededeling gedaan.

3. De Opdracht kan ook tussentijds eindigen door opzegging door de Klant van de Opdracht. In de met de Klant te sluiten Opdracht kunnen over de voorwaarden voor opzegging specifieke afspraken worden gemaakt.

4. Gygga Innoventures BV is gerechtigd de Opdracht naast de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden tussentijds te beëindigen. Gygga Innoventures BV zal een opzegtermijn van een maand in acht nemen. Tussentijdse opzegging zal schriftelijk per aangetekende post geschieden. De Klant is niet gerechtigd vanwege de tussentijdse beëindiging enige schadevergoeding te vorderen. Gygga Innoventures BV behoudt recht op volledige betaling van de facturen voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden.

5. Bij ontbinding van de Opdracht, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder a tot en met e en bij opzegging als bedoeld in het derde lid van dit artikel, is de Klant gehouden aan Gygga Innoventures BV ineens en met onmiddellijke ingang te vergoeden:

a. alle kosten die Gygga Innoventures BV ter uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt;

b. alle kosten die Gygga Innoventures BV ter beëindiging van de Opdracht heeft gemaakt;

c. de eventuele schade die Gygga Innoventures BV lijdt ten gevolge van de beëindiging van de Opdracht, tenminste bestaande uit een vergoeding ter grootte van 25% van het totale factuurbedrag dat Gygga Innoventures BV tot het einde van de overeenkomst in rekening heeft gebracht.

6. Opdrachten waarmee een langere periode dan 12 maanden is gemoeid, kunnen door zowel Gygga Innoventures BV als de Klant, worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, behoudens andere schriftelijke afspraken daarover.

Artikel 5 Uitvoering van de werkzaamheden

1. Gygga Innoventures BV heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de uitvoering van de Opdracht die met de Klant is overeengekomen. Gygga Innoventures BV bepaalt naar beste inzicht en vermogen de wijze waarop de met de Klant overeengekomen Opdracht wordt uitgevoerd.

2. Gygga Innoventures BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is. Gygga Innoventures BV is gerechtigd derden in te schakelen zonder voorafgaande kennisgeving daarvan aan de Klant. Gygga Innoventures BV is gerechtigd de kosten inclusief voorschotten die de derde bij Gygga Innoventures BV in rekening brengt, aan de Klant door te berekenen.

Artikel 6 Benodigde gegevens van de Klant

1. De Klant stelt alle bescheiden beschikbaar die naar het oordeel van Gygga Innoventures BV noodzakelijk zijn om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. De Klant zal de bescheiden tijdig en in de door Gygga Innoventures BV gewenste vorm en wijze beschikbaar stellen.

2. Gygga Innoventures BV heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten, zonder daarmee haar aanspraken op betaling van het overeengekomene prijs te geven, tot het moment dat de Klant alle gevraagde bescheiden in de door Gygga Innoventures BV gewenste vorm en wijze aan haar ter beschikking heeft gesteld.

3. Indien de Klant de gevraagde bescheiden niet tijdig en volledig aan Gygga Innoventures BV heeft verstrekt, heeft Gygga Innoventures BV het recht de overeenkomst te ontbinden, zoals is bepaald in artikel 4, eerste lid.

Artikel 7 Geheimhouding

1. Gygga Innoventures BV is verplicht geheimhouding te betrachten bij de uitvoering van de Opdracht ten opzichte van derden. De geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard, die door de Klant aan Gygga Innoventures BV ter beschikking is gesteld alsmede de na verwerking van deze informatie verkregen resultaten.

2. In afwijking van hetgeen bepaald is in het eerste lid van artikel 7 zal Gygga Innoventures BV ontheven zijn van haar geheimhoudingsplicht, indien deze haar in strijd zou brengen met enig overheidsvoorschrift of wettelijke verplichting. De geheimhoudingsplicht van Gygga Innoventures BV kan door de Klant ook worden ingetrokken of beperkt.

3. Gygga Innoventures BV is gerechtigd na afloop van de Opdracht deze Opdracht en de naar aanleiding daarvan verkregen resultaten met vermelding van de naam van de Klant aan te wenden voor voorlichtingsdoeleinden (o.a. op website) en advisering aan derden. Gygga Innoventures BV zal zonodig de Opdracht en/of de resultaten daarvan bewerken, zodat er geen vertrouwelijke informatie aan derden ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Overmacht

1. Indien Gygga Innoventures BV haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, dan wel niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak (overmacht), worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment dat Gygga Innoventures BV alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Dit laatste vindt niet plaats wanneer een periode van 90 dagen verstreken is en voortzetting van de Opdracht redelijkerwijs niet van de Klant verlangd kan worden. Gygga Innoventures BV kan tevens overgaan tot ontbinding van de Opdracht zoals is bepaald in het eerste lid van artikel 4.

2. Als een niet aan Gygga Innoventures BV toerekenbare oorzaak wordt onder andere aangemerkt de situatie waarin een project is gebaseerd op beleidsvoornemens van de overheid, op wet- en regelgeving die op het moment van uitvoering van de opdracht nog niet (volledig) tot stand is gekomen, dan wel op wet- en regelgeving waarvan de uitleg op het moment van uitvoering van de Opdracht nog niet (volledig) bij Gygga Innoventures BV bekend is.

Artikel 9 Tariefstelling

1. De prijs of het tarief waartegen Gygga Innoventures BV de overeengekomen Opdracht verricht, wordt opgenomen in de bevestiging als bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze algemene voorwaarden. Gygga Innoventures BV is gerechtigd haar prijs en/of tarief tijdens de duur van de Opdracht aan te passen indien Gygga Innoventures BV dat noodzakelijk acht. Gygga Innoventures BV zal haar tarieven niet meer dan één keer per kalenderjaar wijzigen.

2. Tenzij blijkens de opdrachtbevestiging nadrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen, zijn de door Gygga Innoventures BV gehanteerde prijzen en tarieven exclusief belastingen, reis- en verblijfkosten en eventuele heffingen.

3. Voor de uren die door de Klant aan de Opdracht worden besteed, ontvangt de Klant geen vergoeding in de vorm van betalingskorting of anderszins.

Artikel 10 Betaling

1. Betaling van een factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van een storting ten gunste van een door Gygga Innoventures BV aan te wijzen bank- of girorekening.

2. De Klant is van rechtswege in verzuim indien door hem niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald. Zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, is de Klant over het bedrag ter zake waarvan hij in verzuim is, wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening.

3. Alle kosten die ontstaan als gevolg van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incasso van de vordering van Gygga Innoventures BV, komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd en bedragen tenminste EUR 150,–.

4. Bij betaling aan Gygga Innoventures BV kan door de Klant geen beroep worden gedaan op korting, compensatie, inhouding, verrekening of opschorting.

5. Indien Gygga Innoventures BV in het kader van de uitvoering van een Opdracht gebruik maakt van de diensten van derden, zal Gygga Innoventures BV die kosten en eventueel aan derden betaalde voorschotten inclusief de eventueel verschuldigde belastingen aan de Klant factureren. Ook op die facturen zijn de vorengenoemde betalingsvoorwaarden van toepassing.

6. Gygga Innoventures BV is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten totdat de Klant alle opeisbare vorderingen van Gygga Innoventures BV heeft voldaan. Onder de op te schorten verplichtingen worden tevens begrepen de afgifte van bescheiden en/of andere gegevens of zaken aan de Klant dan wel aan derden die de Klant bij de Opdracht betrokken heeft.

7. Indien Gygga Innoventures BV haar werkzaamheden verricht in opdracht van meerdere Klanten gezamenlijk, is ieder van deze Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, voor zover de nota betrekking heeft op werkzaamheden ter uitvoering van de gezamenlijke Opdracht.

Artikel 11 Klachten

1. Klachten met betrekking tot de inhoud van de opdrachtbevestiging dienen direct na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk bij Gygga Innoventures BV te worden gemeld.

2. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht, de geleverde prestaties en/of het gefactureerde bedrag dienen binnen 14 dagen na uitvoering van de werkzaamheden, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur die op deze werkzaamheden betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd bij Gygga Innoventures BV te worden gemeld, tenzij de Klant kan aantonen dat het gebrek redelijkerwijs niet eerder door hem kon worden ontdekt. In het laatste geval moet de klacht schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is ontdekt. De Klant wordt geacht de prestatie van Gygga Innoventures BV en/of de factuur en het factuurbedrag te hebben aanvaard indien niet binnen de in dit lid gestelde termijn en op de in dit lid aangegeven wijze een klacht aan Gygga Innoventures BV is kenbaar gemaakt.

3. Klachten als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

4. Gygga Innoventures BV treft na ontvangst van de klacht zo spoedig mogelijk de naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen ter opheffing of ter beperking van de klacht.

5. Wanneer Gygga Innoventures BV de klacht van de Klant ongegrond acht, stelt zij de Klant daar onder opgaaf van redenen schriftelijk van in kennis.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Gygga Innoventures BV sluit, behoudens opzet of grove schuld, iedere aansprakelijk uit voor schade ontstaan ten gevolge van of in verband met Opdrachten die Gygga Innoventures BV in opdracht van de Klant en voor diens rekening en risico uitvoert.

2. Gygga Innoventures BV is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Gygga Innoventures BV toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Gygga Innoventures BV is beperkt tot het bedrag dat per geval of samenhangende reeks van gevallen in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De schadebeperking in dit artikel geldt ook voor die gevallen waarin de Klant schade lijdt door toedoen van derden die in het kader van de uitvoering van een Opdracht door Gygga Innoventures BV zijn ingeschakeld.

3. Gygga Innoventures BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor gevolgschade, die op welke wijze dan ook verband houdt met de uitvoering van de opdracht door Gygga Innoventures BV dan wel de door haar ingeschakelde derden. Onder gevolgschade wordt mede begrepen stagnatie in de normale gang van zaken in de onderneming van de Klant, gederfde winst, gemiste besparingen en andere indirecte schade.

4. Gygga Innoventures BV heeft te allen tijde het recht om de door haar, dan wel de Klant te lijden schade te beperken of ongedaan te maken.

5. De Klant vrijwaart Gygga Innoventures BV voor aanspraken van derden, die direct of indirect samenhangen met de Opdracht aan Gygga Innoventures BV en die niet door Gygga Innoventures BV ingeschakeld zijn.

6. De Klant is aansprakelijk voor direct en indirecte schade aan Gygga Innoventures BV of aan door Gygga Innoventures BV in het kader van de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die het gevolg is van of samenhangt met de aanwezigheid van Gygga Innoventures BV en de genoemde derden op het terrein van de Klant, zulks met uitzondering van schade die door Gygga Innoventures BV dan wel de genoemde derden zou zijn veroorzaakt door eigen opzet of grove schuld.

Artikel 13 Eigendom en auteursrechten

1. Gygga Innoventures BV behoudt zich te allen tijde de industriële en intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot producten van de geest en/of de resultaten daarvan die Gygga Innoventures BV in het kader van de uitvoering van de Opdracht met de Klant gebruikt, gebruikt heeft, ontwikkelt en/of ontwikkeld heeft, tenzij met de Klant hiervan afwijkende afspraken zijn gemaakt.

2. Het is de Klant verboden de in het eerste lid bedoelde producten, waaronder begrepen werkwijzen, adviezen en (model)contracten, te wijzigen, te vermenigvuldigen, te openbaren en/of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gygga Innoventures BV. Bedoelde producten mogen slechts aan derden ter hand worden gesteld wanneer dit geschiedt ter verkrijging van een deskundig oordeel van derden omtrent de (uitvoering van de) werkzaamheden van Gygga Innoventures BV en pas nadat Gygga Innoventures BV daarover is geïnformeerd.

3. Indien de Klant door Gygga Innoventures BV in het kader van de uitvoering van een opdracht merknamen of andere aan auteursrechten of rechten van intellectuele eigendom onderhevige zaken ter beschikking stelt of laat gebruiken staat de Klant er jegens Gygga Innoventures BV voor in dat zij tot het gebruik van die namen en rechten gerechtigd is.

De Klant vrijwaart Gygga Innoventures BV voor alle mogelijke aanspraken van derden, die daarmede verband houden.

Artikel 14 Geschillen

1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Gygga Innoventures BV en de Klant, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden

beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement te Rotterdam.

2. Op overeenkomsten met Gygga Innoventures BV is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnmond te Rotterdam.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Partners

GrowWizzKid is vindbaar op